۳۷.گذشت

می گفت:گذشت وقتی معنی داره که قدرت انتقام را داشته باشی و بتونی مسئوليت اتفاقهای بعدی را بپذيري ولی انتقام نگيری ! اگه قدرتشو نداری و می ترسی ادعای گذشت و چشم پوشی هم نداشته باش !

/ 2 نظر / 8 بازدید
شيرآقا

سلام اميد كه جانتان جور باشه از پيام شما بسيار تشكر ميكنم مه حتمي چيزي ر كه فرموديد در نظر دارم منتظر هستم قربان شما شيرآقا