۴.۲۸-ستايش

می گفت : مطمئن باش کسی که در وقت خوشی تو را به آنچه نداری می ستايد در وقت دعوا به خاطر آنچه نداری بازخواستت می کند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
بی بی

چه چیزی بعد از مدت ها و درست در روزی که آبدیت کردی من را به اینجا کشاند؟ هر چه دوست دارم فکر کنم تصادفه نمی‌تونم.

b

چی شد که آبدیت کردی ؟! چرا اينقدر دير؟ بهر حال قشنگ بود. موفق باشی.