۷.شهامت

می گفت: تنها چيزی که نياز داری يافتن شهامتی است
که
ادامه دهی راهی را که به ان ايمان داری!

/ 2 نظر / 2 بازدید
yassi

تنها چيزی که نياز داری ايمان است تا ادامه دهی راهی را که شهامتش را نداری . . .

mehdi

هزکس گقته گل گفته مطا لب زيبايی دارين