4.37-پرواز

مي گفت :هر چقدر بالاتر می‌روی، از نظر آنانکه پرواز نمی‌دانند، کوچکتر به نظر می‌رسی!

اين (http://www.dreamlandblog.com/) مي گفت ! من نمي تونم با اين اديتور كار كنم!!!

/ 5 نظر / 6 بازدید
Air

دکّی! منو باش.. آخه آدرسشو نداشتم خب..

محمد جواد طواف

سينرژی يعنی هم افزايی. .. وقتی عده ای روی يک فکر مثبت روی يک قصد با هم جمع شوند. سينرژی يا هم افزايی به وجوی مياد. نيروها و انرژی ها در يک راستا و جهت به حرکت در مياد

آرش

منم نميتونم!! پی نوشت: پروازو دوس ندارم. پی نوشت۲: شما خوبين؟