یک قدم کوچک

می گفت : تو اگر یک قدم کوچک برداری  هزاران نفر که آن قدم را برنداشته اند با تو به مخالفت خواهند کرد و تو را می ترسانند. قدمت را بردار با اطمینان به اینکه تو شجاعت قدم برداشتن را داری .

/ 0 نظر / 16 بازدید