بشر

مي گفت: نبايد انتظار داشته باشيم كه بشر هرچه هوشمندتر مي شود بهتر هم مي شود.نه هوشمند شدن بهتر شدن نيست چون هوشمندي نه تنها بيرحمي را از بين نمي برد بلكه انرا هم تشديد مي كند.

/ 1 نظر / 2 بازدید