سلام

می گفت : می خواهم با دقت بيشتری زندگی کنم . هر روز با ادمهايی سر و کار دارم که بی اهميت از کنارشون می گذرم ولی همين ادمها حرفهايی ميزنند که می توانند زندگيم را از اين رو به ان رو بکنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید