۴.۳۵-خود و خود

می گفت :...سرطان یعنی شکستِ انسان از سلولهایِ عصیانگرِ بدنِ خودش. احمقانه س که حتی نمیتونیم از خودمون در برابر خودمون دفاع کنیم!

/ 6 نظر / 8 بازدید
آرش

کلکسيون شکست خودگيمون بايد کامل شه ديگه ديبا جان. الکی که نيست. به خودمون هم که ببازيم ديگه فاتحه!!! خيال همه راحت. حاجی خلاص. پی نوشت: که باختيم مث اينکه.

آرش

د راستی ميبينم که کرکره مغازه!! رو کشيدين بالا دوباره. چه عالی.

آرش

نخير نيستی که!!! تعطيلی تموم شد آهای

آرش

بازم که نيستيد. پی نوشت: خوبی که؟