چهل تكه


 

اين وبلاگ تا اخر ابان به علت تعميرات تعطيل است .
اگه خيلی دلتون برام تنگ شد بياين اونور. ولی نريد حاجی حاجی مکه ها! تا چهل تکه سوم!

دیبا