چهل تكه


۴۰.جيب

مي گفت: گاهي لازمه كه دلت را مثل جيبت پشت و رو كني تا اشغالها يي را كه لاي درزهاش مونده ببيني . حتي اگر تازه شسته باشيش ؛هميشه يك چيزهايي اونجا مونده که بايد تميزشون کنی !
دیبا