چهل تكه


۳۹. خنده

می گفت : اون خنده ای که به دروغ است از هر گريه ای غم انگيزتر است .
دیبا