چهل تكه


۳۸. از حقوق ادمها

می گفت : به آدما بايد احترام گذاشت ولی حقشونه که بدونن راجع بهشون چی فکر ميکنين.


دیبا