چهل تكه


۳۷.گذشت

می گفت:گذشت وقتی معنی داره که قدرت انتقام را داشته باشی و بتونی مسئوليت اتفاقهای بعدی را بپذيري ولی انتقام نگيری ! اگه قدرتشو نداری و می ترسی ادعای گذشت و چشم پوشی هم نداشته باش !
دیبا