چهل تكه


 

جريان اين هليم بوقلمون با گوشت بره تازه چيه که هرسال ماه رمضان سر و کله اش پيدا ميشه ؟

به نظر شما اينجا به گل نشسته ؟دیبا