چهل تكه


۳۵.گاهی...

می گفت:گاهي اوقات همه ان چيزي كه انسان نياز دارد ، دستي براي گرفتن و قلبي

براي درك شدن است.

دیبا