چهل تكه


۳۴.الماس و زغال

می گفت:
الماس حاصل فشار بيش از حد است . فشار كمتر بلور ، و كمتر از آن زغال سنگ را پديد می آورد. اگر باز هم فشار كم شود حاصل چيزی جز سنگواره برگها و يا زنگار ساده نخواهد بود . فشار ميتواند شما را به موجودی ارزشمند بدل كند . موجودی شگفت انگيز ، كاملا زيبا و بسيار محكم

دیبا