چهل تكه


۳۲.وقت

می گفت:در طول عمر همش حرص و جوش می خوريم که وقتمون کمه و داره از دست ميره ولی وقتی که مقداری وقت اضافه بدست اورديم می کشيمش!
دیبا