چهل تكه


۳۰.رفتار

می گفت: با ديگران طوری رفتار کن که شايسته شخصيت توست ونه شخصيت انها ! وتصور کن که انها هم از همين تئوری پيروی می کنند ! پس از انها دلگير نشو!!!!
دیبا