چهل تكه


۲۹.شعور

می گفت : اگر ديگران از شعورشون استفاده نمی کنند دليلی نداره تو هم مثل اونها رفتار کنی !
(برای کسانی که می گويند وقتی هيچ کس قانون را رعايت نمی کند چرا من اينکار را بکنم.)

دیبا