چهل تكه


۲۷.هوش وحماقت

می گفت : ادم احمق اونيه که فکر می کنه هيچ کس بهره ای از هوش نبرده و ادم باهوش اونيه که می دونه همه ادمها از نعمت هوش برخوردارند و شايد بيشتر از خودش !

دیبا