چهل تكه


۲۶.کتاب

می گفت:خيلی مهمه که هر چيزی را که می خونيم با انچه در زندگی می گذرد ارتباط داشته باشد . خيلی خطرناک است که کوهی کتاب خوانده باشيم ولی هنگام عمل ندانيم چکار کنيم.
دیبا