چهل تكه


۲۵.توهين

می گفت: بدترين توهينی که می تونی غير مستقيم به ديگران بکنی اينه که ازشون بخوای اونی باشند که تو می خواهی!
دیبا