چهل تكه


۲۴.ادم هاو فرشته ها

مي گفت : هيچ وقت به يك ادم نگو تو يك فرشته اي چون اينجوري او را از مقامي كه حتي فرشتگان ارزويش را دارند پايين مياوري!
دیبا