چهل تكه


۲۳.جهنم

می گفت : هممون می دونيم تو چه جهنمی زندگی می کنيم ولی با اين حال دست از سر هم و اذيت کردن يکديگر برنمی داريم!!!!!
دیبا