چهل تكه


۲۲.خورشيد

می گفت: وقتی خورشيد بالای سرته کوچک به نظر مياد و با چه قدرتی می سوزونه ولی وقتی همون خورشيد مياد و در راستای تو و نزديک زمين قرار می گيره هم بزرگتر و هم خوشگلتره و هم تو را اذيت نمی کند.غمی که اون موقع مياد توی دلت شايد به خاطر قضاوت نابجايی باشه که در بارش کردی!
دیبا