چهل تكه


۲۱.پشيمانی

می گفت : پشيماني براي کارهايي که انجام داده ايم، مي تواند با زمان آرام شود؛ اين پشيماني براي کارهايي که انجام نداده ايم است که تسلي نمي پذيرد.

دیبا