چهل تكه


۲۰.زندگی معنی دار

می گفت: تا زمانی که توی دنيا کاری باشه که ازدست من ساخته باشه زندگی معنی داره ! حتي اگر اون کار دستی باشه که بر سره يک کودک محتاج به محبت کشيده ميشه!
دیبا