چهل تكه


۱۹.محدوديت

می گفت : هيچ محدوديتی وجود نداره انچه که هست راهی است که تو را به سوی خلاقيت و رشد می بره!
دیبا