چهل تكه


۱۸.صداقت

می گفت:صداقت با خود مهمتر از صداقت با ديگران است چرا که تا با خود صادق نباشی نمی توانی با ديگران صادق باشی!
دیبا