چهل تكه


۱۴. بندگی

می گفت:بنده انی که در بند انی! هر انچه نتوانی ببخشی مالک توست!
دیبا