چهل تكه


۱۳.جمله عاشقانه

می گفت : عاشقانه ترين جمله ای که شنيدم از زبان يک مادر به فرزندش اين بود تو برای دنيا يک نفری و برای يک نفر يک دنيا!
دیبا