چهل تكه


۱۱.احساسات

می گفت : چقدر از احساسهامون را می شناسيم؟ وقتی می گيم غمگينيم يعنی چه؟ اگه يک بچه ازمون بپرسه شرمندگی يعنی چی ؟ چی بهش می گی؟!!!!! ايا در زمان درست احساس درست داريم ؟ خيلی وقتها در جايی احساس گناه می کنیم که هیچ تقصيری نداريم اگر به احساساتمون جور ديگه نگاه کنيم خيلی چيز ها عوض ميشه!!!!!!!

دیبا