چهل تكه


۹.هديه

می گفت: هدايا برای اين نيستند که به ديگری بگوييم به يادش هستيم چرا که در این صورت هر لحظه بايد هديه ای داده شود. انها برای تحکيم عشق و دوستی ما به هم هستند.
بابت تاخير دو هفته ای معذرت می خواهم . گرفتار اتفاقهای پيش بينی نشده بودم.

دیبا