چهل تكه


۸.حرفها

می گفت : برای من کسی که حرفي را ميگه مهم نيست اون چيزی که مهمه حرفيه که زده ميشه!

اينم برای کارگرعزيز

دیبا