چهل تكه


۷.شهامت

می گفت: تنها چيزی که نياز داری يافتن شهامتی است
که
ادامه دهی راهی را که به ان ايمان داری!

دیبا