چهل تكه


۶.طلوع

می گفت:تاريک ترين زمان شب ساعات قبل از طلوع است.
دیبا