چهل تكه


۵.کمک

می گفت :در ياری جستن از ديگران ترديد مکن! در مواجهه با ديگران سعی نکن همش حرف قشنگ بزنی چرا که به زودی انها از تو و نقاب تو خسته می شوند و حرفهای قشنگ همدلی نمی اورد همفکری شايد!
دیبا