چهل تكه


۴.رنج و زندگی

می گفت:اين گذر از رنجهاست که لذت زندگی را برامون اشکار می کنه!
دیبا