چهل تكه


۳.خوشبختی

می گفت:خوشبختی داشتن چيزهايی که دوست داريم نيست بلکه دوست داشتن چيزهايی است که
داريم.

دیبا