چهل تكه


۲. يادگيری

مي گفت: زماني چيزي را ياد مي گيري و اين يادگيري ارزش داره كه تغيري هر چند جزيي در زندگيت مشاهده بشه!!!!!
دیبا