چهل تكه


۱. واقعيت

می گفت:گاهی وقتا اينقدر واقعيت بهت نزديکه که تا نگذره باورش نميکنی
دیبا