چهل تكه


داشته ها

می گفت: اينقدر نگران چيزهايی که نداريم هستيم که انچه داريم نمی بينيم.
دیبا