چهل تكه


 

مي گفت:
خوشبين كسي است كه بگويد تا 1000 سال ديگر مردم چيزي جز سنگ براي خوردن پيدا نمي كنند و بدبين انست كه بگويد در ان زمان سنگ به اندازه كافي نيست!

دیبا