چهل تكه


دعا

می گفت: دعايی که از صافی دل رد نشود دعانيست ورد است!
دیبا