چهل تكه


دلبستگی يا وابستگی؟

می گفت :
دلبستگی يعنی بی تو غمگينم !
وابستگی يعنی بی تو ميميرم!

دیبا