چهل تكه


بيخبری

می گفت: چه احساسی پيدا می کنی وقتی طی دو روز تمام فاميلت که خارج از کشور هستند بهت زنگ بزنند و ازت حالت را بپرسند بعد هم نصيحتت کنند که وارد اين جريانها نشوی در حاليکه تنها چيزی که تو می دونی اين است که باز کوی دانشگاه شلوغ شده نه بيشتر و نه کمتر !!
دیبا