چهل تكه


 

می گفت:خيلی بيشتر از اونکه بخواهم دوستم داشته باشند دلم می خواهد که من دوست داشته باشم ولی تا زمانی که ای عينک بی اعتمادی روی چشمم هست دلم هم سنگ شده .عينکی که نتيجه نادانی خودم و خوی بد ديگران است.
دیبا