چهل تكه


يک سئوال

يکی به من بگه چه جوری ميشه قدر زندگی را دونست؟
اين ديگه به خدا نقل قول نيست خودم گفتم!!

دیبا