چهل تكه


راه

مي گفت: راه راست و درست الزاما راه مستقيم نيست پس هميشه كوتاه ترين راه بهترين نيست.
دیبا