چهل تكه


عشق

مي گفت: عشق نه دادني است نه گرفتني بلكه درياي است كه همه در ان شنا مي كنند.
دیبا